Jelenia Góra, 04.06.2004 r.

Grzegorz Niedźwiecki

Radny Jeleniej Góry

 

Jerzy Pleskot

Przewodniczący

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

 

ŻĄDANIE

           

Żądam wyjaśnienia przyczyn i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych niedopełnienia obowiązków służbowych w związku ze skargą pana Piotra Ł., a dotyczącą mianowicie świadomego utrudniania i uniemożliwiania dostosowania stawki czynszu za lokal użytkowy zlokalizowany przy ul. Groszowa 3 of w Jeleniej Górze zgodnie z obowiązującą branże gastronomiczne.

Pan Piotr Ł. wraz z ojcem Janem Ł. wystąpił dnia 24.02.1999 r. o przydzielenie lokalu zamiennego w związku z wypowiedzeniem w/w umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Wolności 11, gdzie prowadzona była działalność gospodarcza w zakresie handlu warzywami. Panowie Ł. wystąpili jednocześnie (08.03.1999 r.) o zmianę branży w przydzielonym im lokalu przy ul. Groszowej 3 of z prowadzonej wcześniej przez inny podmiot gospodarczy – handlowej na gastronomiczną – pijalnię piwa.

Pan Józef Sarzyński w imieniu Zarządu Miasta Jeleniej Góry pismem z dnia 15.03.1999 r. wyraził zgodę na prowadzenie w lokalu przy ul. Groszowej 3 of w Jeleniej Górze działalności gastronomicznej pod warunkiem zachowania dotychczasowych stawek czynszu w wysokości 13,68 zł/m², tj. takich jakie obowiązywały dotychczas najemców lokali handlowych, nie podając jednocześnie przy tym żadnych podstaw prawnych.

Pan Piotr Ł. (od maja 1999 r. już samodzielnie) musiał we własnym zakresie zaadoptować przedmiotowy lokal do potrzeb gastronomicznych. Wykonał szereg niezbędnych prac remontowo-budowlanych na własny koszt. Jego wnioski o zwolnienie z opłat czynszu na czas remontu spotkały się również z odmową ze strony władz miasta Jeleniej Góry (pismo Przewodniczącego Zarządu Józefa Kusiaka z dnia 25.03.1999 r., 14.06.1999 r. i 05.07.1999 r. oraz odmowa w sprawie umorzenia zaległych odsetek Wiceprezydenta Józefa Sarzyńskiego z dnia 23.07.1999 r.). Oburzającym jest twierdzenie Przewodniczącego Zarządu Józefa Kusiaka, że wykonanie przez ZGM-2 nowego zasilania nie miało większego wpływu na czas trwania prac remontowo-modernizacyjnych, gdyż „podczas wykonywania nowego przyłącza energetycznego prowadzone były inne prace remontowo-modernizacyjne związane z przystosowaniem lokalu do potrzeb prowadzonej w nim działalności”. Czyżby ówczesny Zarząd Miasta wychodził z założenia, iż beton można było mieszać w taczce, tynk i posadzkę zbijać pilnikiem do paznokci? A zgrzewanie plastikowych rynien jak się miało odbywać bez prądu? Na uwagę zresztą zasługuje rozbieżność w datach dotyczących zakończenia prac przez ZGM-2 w omawianym lokalu (Zarząd twierdzi, iż ZGM-2 ukończył wykonanie nowego zasilania dnia 19.04.1999 r., a inwestor, że dopiero 21.04.1999 r. dokonano pomiarów ochronnych urządzeń elektrycznych).

Pan Piotr Ł. od początku w lokalu przy ul. Groszowej 3 of prowadził działalność gastronomiczną, a dokładnie pijalnię piwa. Otrzymał lokal w katastrofalnym stanie. Haniebne jest sztywne stanowisko prezydenta miasta Józefa Kusiaka oraz bierna postawa ówczesnej przewodniczącej Rady Miasta, a obecnej przewodniczącej Komisji ds. bezrobocia pani Zofii Czernow w tej sprawie. Sąsiadka pana Ł. z góry, Pani Barbara W. zajmująca lokal przy ul. Groszowej 3 of na I piętrze, w którym prowadzi działalność gospodarczą w zakresie biur usługowych, płaci znacznie niższy czynsz i podatek od nieruchomości od pana Piotra. Stawiam w tym miejscu śmiałe pytanie: jak to się ma do konstytucyjnej zasady równości wszystkich wobec prawa (art. 32)!?

Karygodne jest również w sytuacji tak dużej skali bezrobocia zmuszanie obywateli do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z życzeniem i interesem gminy, a nie wolą mieszkańców (pismo Józefa Kusiaka z dnia 02.02.2000 r., pismo Sekretarz Miasta Ewy Bajurny z dnia 03.04.2003 r.). Jak to się ma z kolei do prawa o swobodzie działalności gospodarczej?

            Pan Piotr Ł. – jak sam mówi – chętnie zatrudniłby dwie osoby, ale przy takiej polityce „Miasta” sam ledwo wiąże koniec z końcem. Żenujące i obstrukcyjne jest ignorowanie przez władze miasta Jeleniej Góry prawa obywatela do rzetelnego informowania o obowiązujących uchwałach i możliwości skorzystania z przywilejów. Na dalsze wnioski pana Piotra Ł. o obniżkę czynszu (z dnia 22.01.2001 r. oraz kolejne) Prezydent nie poinformował skarżącego o znowelizowanej uchwale Rady Miasta Jeleniej Góry (Nr 370/XXIX/2000 z dnia 14 listopada 2000 r.) i nie skierował tych wniosków do merytorycznej komisji o wydanie opinii zgodnie z § 7 cyt. uchwały w powyższej sprawie. Powoływanie się w piśmie zastępcy prezydenta Józefa Sarzyńskiego z dnia 28.11.2002 r. na rzekomo wiążące decyzje Zarządu Miasta z dnia 20.01.2000 r. (odpowiedź z dnia 02.02.2000 r.), kiedy to obowiązywały inne akty prawa miejscowego jest wyrazem wysokiej niekompetencji, bądź braku ludzkiej przyzwoitości. Tendencyjna jest również odpowiedź Naczelnika Wydziału Inicjatyw Gospodarczych pani Elżbiety Kopeckiej-Malary do Miejskiego Rzecznika Konsumentów z dnia 23.05.2003 r. w tej sprawie. Obecne przepisy pozwalają na obciążenie lokali gastronomicznych stawką czynszu w wysokości 7,73 zł/m². Na koniec dodam, iż wstydliwym jest także „odbijanie piłeczki” w tej sprawie przez przewodniczącego Rady Miejskiej Jeleniej Góry Jerzego Pleskota (pismo do Prezydenta z dnia 24.03.2003 r.).

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie oraz wobec jawnej dyskryminacji pana Piotra Ł. proponuję skierować powyższą sprawę do rozpatrzenia przez całe gremium samorządowe na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Jak można liczyć na zmniejszenie stopy bezrobocia w mieście, skoro drenuje się mieszkańców Jeleniej Góry do ostatniej złotówki!

 

 

 

W załączeniu: Plik dokumentów

Grzegorz Niedźwiecki