PROJEKT

Uchwała Nr  ……./2004
Rady
Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia ………… 2004 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 8 i  art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art.  8  i  art. 10  ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) - Rada Miejska Jeleniej Góry uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2005:

1.      od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej i dacie produkcji:

a)     posiadających urządzenia służące do ochrony środowiska:

 

DOPUSZCZLNA MASA CAŁKOWIATA POJAZDU (w tonach)

DATA PRODUKCJI

do 31 grudnia 1998 r.

po 31 grudnia 1998 r.

a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie

305,00 zł

225,00 zł

b) powyżej 5,5 t do 7,5 t włącznie

426,00 zł

300,00 zł

c) powyżej 7,5 t do 9,0 t włącznie

510,00 zł

385,00 zł

d) powyżej 9,0 t i poniżej 12,0 t

840,00 zł

635,00 zł

 

b)     nie posiadających urządzeń służących do ochrony środowiska:

 

DOPUSZCZLNA MASA CAŁKOWIATA
POJAZDU (w tonach)

DATA PRODUKCJI

do 31 grudnia 1998 r.

po 31 grudnia 1998 r.

a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie

579,00 zł

558,00 zł

b) powyżej 5,5 t do 7,5 t włącznie

672,00 zł

620,00 zł

c) powyżej 7,5 t do 9,0 t włącznie

879,00 zł

724,00 zł

d) powyżej 9,0 t i poniżej 12,0 t

930,00 zł

826,00 zł

 

2.      od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA POJAZDU  (w tonach)

ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE LUB RÓWNOWAŻNE

INNE SYSTEMY ZAWIESZENIA

 nie mniej niż

mniej niż

DWIE  OSIE

12

13

0,00 zł

142,05 zł

13

14

142,05 zł

392,64 zł

14

15

392,64 zł

553,15 zł

15

 

553,15 zł

1 251,81 zł

TRZY OSIE

12

17

142,05 zł

1 050,00 zł

17

19

247,13 zł

1 138,00 zł

19

21

1 034,00 zł

1 260,00 zł

21

23

1 138,00 zł

1 344,00 zł

23

25

1 200,00 zł

1 577,00 zł

25

 

1 200,00 zł

1 680,00 zł

CZTERY LUB  WIĘCEJ  OSI

12

25

1 110,00 zł

1 365,00 zł

25

27

1 110,00 zł

1 365,00 zł

27

29

1 536,00 zł

2 124,00 zł

29

31

1 655,00 zł

2 452,80 zł

31

 

1 655,00 zł

2 452,80 zł

3. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i daty produkcji:

a)     posiadających urządzenia służące do ochrony środowiska:

 

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA ZESPOŁU POJAZDÓW                                      (w tonach)                                    

DATA PRODUKCJI

do 31 grudnia 1998 r.

po 31 grudnia 1998 r.

a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie

305,00 zł

225,00 zł

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

510,00 zł

385,00 zł

c) powyżej 9 t i poniżej 12 t

8470,00 zł

635,00 zł

 

b)     nie posiadających urządzeń służących do ochrony środowiska:

 

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA

 ZESPOŁU POJAZDÓW

(w tonach)

DATA PRODUKCJI

do 31 grudnia 1998 r.

po 31 grudnia 1998 r.

a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie

654,00 zł

468,00 zł

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

982,00 zł

879,00 zł

c) powyżej 9 t i poniżej 12 t

1.344,00

1.241,00

 

4.      od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z na-czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA ZESPOŁU  POJAZDÓW (w tonach)

ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE LUB RÓWNOWAŻNE

INNE  SYSTEMY ZAWIESZENIA

 nie mniej niż

mniej niż

DWIE  OSIE

12

18

950,00 zł

1 170,00 zł

18

25

1 230,00 zł

1 460,00 zł

25

31

1 396,00 zł

1 680,00 zł

31

36

1 412,33 zł

1 937,76 zł

36

 

1 758,00 zł

2 200,00 zł

TRZY OSIE

12

40

1 300,00 zł

1 758,00 zł

40

 

1 722,97 zł

2 548,65 zł

5.      od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od daty produkcji:

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA

 ZESPOŁU POJAZDÓW

(w tonach)

DATA PRODUKCJI

do 31 grudnia 1998 r.

po 31 grudnia 1998 r.

a) od 7 t do 10 t włącznie

370,00 zł

310,00 zł

b) powyżej 10 t i poniżej 12 t

413,00 zł

370,00 zł

 

6.      od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

DOPUSZCZALNA MASA

 CAŁKOWITA (w tonach)

ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE LUB RÓWNOWAŻNE

INNE  SYSTEMY ZAWIESZENIA

 nie mniej niż

mniej niż

JEDNA OŚ

12

18

413,00 zł

420,00 zł

18

25

420,00 zł

470,00 zł

25

 

470,00 zł

570,00 zł

DWIE  OSIE

12

28

580,00 zł

800,00 zł

28

33

690,00 zł

850,00 zł

33

38

800,00 zł

1 300,00 zł

38

 

1 150,00 zł

1 700,00 zł

TRZY  OSIE

12

38

950,00 zł

1 026,00 zł

38

 

1 026,00 zł

1 281,00 zł

 

7.      od autobusów według liczby miejsc do siedzenia i daty produkcji:

 

a)     posiadających urządzenia do ochrony środowiska:

Liczba miejsc do siedzenia

DATA PRODUKCJI

do 31 grudnia 1998 r.

po 31 grudnia 1998 r.

a) do 15 miejsc włącznie

413,00 zł

362,00 zł

b) powyżej 15 i mniej niż 30 miejsc

724,00 zł

672,00 zł

c) równa lub wyższa niż 30 miejsc

1.300,00

1.034,00

b)     nie posiadających urządzeń do ochrony środowiska:

Liczba miejsc do siedzenia

DATA PRODUKCJI

do 31 grudnia 1998 r.

po 31 grudnia 1998 r.

a) do 15 miejsc włącznie

466,00 zł

413,00 zł

b) powyżej 15 i mniej niż 30 miejsc

776,00 zł

724,00 zł

c) równa lub wyższa niż 30 miejsc

1.500,00

1.125,00

 

 

§ 2

Dla pojazdów niewymienionych szczegółowo w niniejszej uchwale zastosowanie ma stawka podatku w wysokości 2 500,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

 

§ 4

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 150/XV/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, jednakże nie wcześniej niż z dniem 31 grudnia 2004 r.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

 

§ 6

 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jeleniej Góry i opublikowaniu w prasie lokalnej.

 

 

Opracował

Grzegorz Niedźwiecki