PROJEKT

 

Uchwała Nr   …… 2005

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia ………. 2005r.

 

w sprawie ustanowienia jednorazowej pomocy finansowej
w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ i art. 4 ust. 1, pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055/ Rada Miasta Jeleniej Góry uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z wolą realizacji przez Miasto Jelenia Góra polityki prorodzinnej ustanawia się jednorazową pomoc finansową (wsparcie finansowe) z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka.

§ 2.

1. Matka, która po dniu 31 stycznia 2005 roku urodzi dziecko i jest zameldowana w Jeleniej Górze na pobyt stały, od co najmniej 18 miesięcy przed dniem urodzenia dziecka, jest uprawniona do otrzymania jednorazowej pomocy finansowej w wysokości 2000 zł (brutto) w przypadku urodzenia pierwszego i każdego kolejnego dziecka.

2. Do otrzymania jednorazowej pomocy finansowej w wysokości 2000 zł (brutto) jest uprawniony ojciec (opiekun prawny) dziecka, zameldowany w Jeleniej Górze na pobyt stały, od co najmniej 18 miesięcy przed dniem urodzenia dziecka, samotnie wychowujący dziecko.

3. Pomoc finansowa w kwocie 2000 zł (brutto) przysługuje także przysposabiającym na każde przysposobione dziecko, jeśli przysposobienie nastąpiło po 31 stycznia 2005r., a przynajmniej jedna z osób przysposabiających jest zameldowana, co najmniej od 18 miesięcy na pobyt stały w Jeleniej Górze.

§ 3.

Świadczenie wypłaca się osobie uprawnionej określonej w § 2 niniejszej uchwały. Podstawę wypłaty świadczenia stanowi pisemny wniosek osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia złożony wraz z aktem urodzenia dziecka lub odpisem orzeczenia o przysposobieniu. Wniosek wraz z wymienionymi dokumentami powinien zostać złożony przed upływem 3 miesięcy od daty urodzenia lub przysposobienia dziecka.

-  2  -

§ 4.

Uchwała podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty i obowiązujący w mieście Jelenia Góra.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W ostatnich latach obserwujemy stały spadek populacji ludności zamieszkałej w Jeleniej Górze. Dynamika w latach 1998-2004 była malejąca; o ile na koniec roku 1998 liczba ludności w Jeleniej Górze wynosiła 93.901 osób, to w połowie roku 2004 było już tylko 87.672 mieszkańców. „Uciekło” z miasta dokładnie 6.229 osób. W związku z powyższym zasadne jest stymulowanie niżu demograficznego przez rządzące w imieniu mieszkańców Jeleniej Góry władze samorządowe.

 

 

Grzegorz Niedźwiecki