Kółko Rolnicze w Siedlęcinie /WR.IX NS-REJ.KRS/10619/01/546/ KRS – Rejestr Przedsiębiorców nr 0000047260

wygrało w latach 2003-2004 osiem przetargów na inwestycje w samym tylko Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, w tym dwa zamówienia na zadania stałe – 3 letnie. Te majątkowe prawa, są elementem składników mienia komunalnego (aktywa trwałe gminy Jelenia Góra). W skład długookresowych umów wchodzą:

·        Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ulic miasta Jeleniej Góry od 01.05.03 - 30.04.06  (165.000,00 zł)

·        Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników ulic miasta Jeleniej Góry od 26.04.03 - 25.04.06  (956.000,00 zł)

W latach poprzednich również Kółko Rolnicze w Siedlęcinie miało wywalczoną wyłączność na te zadania, a więc istnieje ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego – aktywów trwałych. W całym tym interesie od początku bieżącej kadencji samorządu rolę pełnomocnika firmy stale pełni radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry Pan Andrzej Grochala, który dodatkowo za działalność tą wynagradzany jest pośrednio z finansów publicznych (budżetu gminy), czyli korzysta podwójnie z majątku obrotowego gminy Jelenia Góra. Jako radny (diety) i jako pełnomocnik przedsiębiorstwa będącego na garnuszku gminy.

Umowa nr 2

Umowa nr 6

pełnomocnictwo

 

Kółko Rolnicze w Siedlęcinie, jakkolwiek by to nie brzmiało i cokolwiek by miało zapisane w statucie, prowadzi jawną działalność gospodarczą[1]. W rejestrze przedsiębiorców KRS, w Dziale 3, jako Przedmiot działalności przedsiębiorcy, Kółko Rolnicze w Siedlęcinie ma wpisane między innymi: „4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH”.

 

W swoim oświadczeniu majątkowym radnego gminy za rok 2004, Pan Andrzej Grochala w części A pkt  VI. 2. na pytanie: Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): odpowiedział: „Pełnomocnik Zarządu Kółka Rolniczego w Siedlęcinie ds. działalności gospodarczej

osobiście – „tak

-wspólnie z innymi osobami – „nie

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:  118.397,00 zł

http://www.jelenia-gora.bip.info.pl/plik.php?id=2866

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(stan na dzień 23 listopada 2002 – Dz. U. Nr 214, poz. 1806)

Art. 24f. 1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego[2] gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

1a.  Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 190 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6.

 

 

Grzegorz Niedźwiecki[1] http://www.gielda.traugutt.net/Spoldzielnia,pp_6,12.php

 

[2] Mienie oznacza własność i inne prawa majątkowe - aktywa majątkowe.

Zasadniczymi elementami aktywów są:
* aktywa trwałe, na który składają się: wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
* aktywa obrotowe, tj. zapasy, należności i roszczenia, środki pieniężne oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

http://www.adwokat.com/html/rzeczowe-1.shtml