Jelenia Góra, 16.08.2004 r.

 

Grzegorz Niedźwiecki

Radny Jeleniej Góry

Tel. 0 661 025 961

 

Pan Jerzy Pleskot

Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry

 

 

WNIOSEK

 

 

Wnoszę o włączenie załączonego projektu uchwały, dotyczącego ograniczenia handlu w niedziele i święta, do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Grzegorz Niedźwiecki

 

 

 

====================================================================================

 

 

 

 

PROJEKT

 

 

Uchwała Nr …/2004

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia …..2004r.

 

 

W sprawie: dni i godzin otwarcia placówek handlu detalicznego na terenie Jeleniej Góry

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. XII § 1 ustawy z dnia 26 marca 1974 r. przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz.U. Nr 24, poz.142 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Jeleniej Góry uchwala, co następuje:

 

                                                              § 1

 

1. Ustala się dni otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego na terenie Jeleniej Góry – od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem świąt, w godzinach pomiędzy 0.00 do 24.00.

 

2. W niedzielę i święta dopuszcza się otwieranie i zamykanie placówek handlu detalicznego w godzinach od 11.00 do 14.00.

3. Ustalone w ust.1 i 2 dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego na terenie Jeleniej Góry nie dotyczą aptek i stacji paliw.

 

                                                              § 2

 

Uchwała nie dotyczy giełd towarowych i wystaw artystycznych.

 

§ 3

 

Winni naruszenia przepisów niniejszej uchwały podlegają karze grzywny określonej odrębnymi przepisami orzekanej w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

 

                                                          § 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jelenia Góra.

 

                                                              § 5

 

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                              § 6

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 15 września 2004 roku.

 

 

 

                                                                  Radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry

                                                                                Grzegorz Niedźwiecki