Jelenia Góra  06-02-2006 r.

 

 

 

 

„KORDEX „ Sp.z o.o.

Ul. Małcużyńskiego 66                                                       

58-506  Jelenia Góra

Tel.075- 76 72 693                                                          Ministerstwo Finansów

                                                                           Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

                                                                                        Paweł Banaś

                                                                           Departament  Kontroli  Skarbowej  II

                                                                                       Jarosław  Przydział 

                                                                                                

 

   Dotyczy :  pisma  KRII-035-MG-60-4/06/418  

 

 

W nawiązaniu do w/w  pisma  uprzejmie informuje , iż moja skarga  złożona w formie „listu otwartego” , przedstawiała  na moim konkretnym  przykładzie sposób  wyniszczania  przedsiębiorczości , stosowane kompromitujące  metody  działań  UKS , nieodpowiedzialność i  bezkarność urzędników  za swoje  czyny  w wydawanych beztrosko   decyzjach.  Konsekwencją  tych  działań    szkody materialne,  finansowe i moralne  wyrządzone przedsiębiorcom, pracownikom, a  także podważanie autorytetu  Państwa,  zniechęcanie do inwestowania i wpływ na utrzymanie wysokiego bezrobocia w  kraju. W otrzymanej od Państwa odpowiedzi , podniesiono  najmniej istotne  sprawy , wcześniej omówione tj. niskich  marż , które spółka jednak  nie posiadała, bowiem nie uzykałaby rentowności  brutto 20,2 %  Nie podzielam  również  stwierdzenia ,” że sprawa nie była jednoznaczna” , o czym świadczyć miało utrzymanie decyzji w  mocy  przez organ odwoławczy. Pogląd  nie jest logiczny , zwłaszcza że  oba organy I i II instancji nie miały racji,  uzasadnił to dobitnie WSA w sentencji wyroku  z dn.8 02 2005r. a  wspomniana decyzja  utrzymana w mocy – bo chyba o nią chodzi ?  -to  jest decyzja  która określa  zaległość podatkową  na 20 zł  / dwadzieścia złotych/  zawiera  pięć stron maszynopisu. Z uwagi na  powagę i  szacunek   dla  pracy sądu  decyzja UKS nie  została zaskarżona , pomimo  że posiadała  błędy rachunkowe w  przedstawianych  wielkościach. O losach takiej decyzji nie będę  wyrokował. Niewątpliwie  ta decyzja to  również dzieło i efekt  sześciomiesięcznej pracy  trzech  urzędników - UKS. Pozostawię to bez komentarza  , lecz poddaję to zjawisko pod  rozwagę Pani Minister.   

Wobec przedmiotowego pisma  proszę  o odpowiedź i ustosunkowanie się na najważniejsze pytania  które zawarte były liście a  pominięto milczeniem  :

    1)  Jak  zamierza Pan zrekompensować wyrządzone  spółce  szkody przez podległe Panu służby tj.  straty z tytułu utraconych rynków zbytu , straty  dochodów  i utraconych korzyści. Przypomnę , że zajęto  spółce konto bankowe , pozostawiając 90 złotych. Spółka utraciła - płynność finansową , działalność gospodarczą , utraciła  nieodwracalnie  cały eksport  i dochody.                                     

 2) Jak zamierza  Pan  naprawić szkody spowodowane decyzjami  podległych Panu służb a  wyrządzone  ludziom związanych ze spółką – tj. krzywdy i szkody materialne, finansowe , moralne , liczne stresy , pozbawienie  ludzi dochodów i perspektyw  - w przeciwieństwie  do Pana  pracowników  autorów wydanych szkodliwych  decyzji , którzy mają dobre posady ,zasobne dochody , stabilną egzystencję  i doczekają  godziwej emerytury.

 3) Jakie wnioski i działania podjęto  w stosunku do poczynań komornika , nachodzącego firmę  o należności  w dwa miesiące po  odczytaniu wyroku uchylającego decyzję Izby Skarbowej .W protokóle spisanym na tą okoliczność(30.03.05)  nadmieniłem  sprawę opieszałości w wydaniu decyzji korygujących na podstawie wyroków , a brak zwrotu należnych spółce środków  działa na szkodę spółki i  budżetu.   Udzielenie  odpowiedzi w tym zakresie  zapewniało pismo  KR-035-MG-229-3/05 KRII-18/06 z dn. 2.01.06  . –  do dnia dzisiejszego  - cisza.

 

4) Dlaczego  w ramach  zasad współżycia  społecznego  i równości społecznej  nie  udzielono  informacji , dotyczących wniosków , sankcji  jakie  i czy  zostały zastosowane  w stosunku  do urzędników   winnych,  którzy  wyrządzili  spółce i ludziom   nieodwracalne  szkody i krzywdy .

 

 

Określone  w  Państwa  piśmie - zrozumienie  dla uciążliwości   jakie dotknęło spółkę z tytułu   długotrwałości  postępowania kontrolnego - jest  żałosną ironią   w stosunku do  kalibru  i stanu wyrządzonych strat i krzywd,  a o naprawie których, absolutnie nie  wspominacie - jakie znaczenie mają dla Państwa prawomocne wyroki sądu?- gdzie są granice przyzwoitości ? a gdzie wynaturzenia ?

     

 

                                                                       Z poważaniem      Prezes Zarządu

                                                                                                  Mieczysław  Kodź