Jelenia Góra, 13.02.2006 r.

Grzegorz Niedźwiecki

Radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Tel./fax 0756431990; e-mail: lew1@poczta.fm

 

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław

 

SKARGA

 

Niniejszym zaskarżam w całości uchwałę Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Jelenia Góra i wnoszę o stwierdzenie jej nieważności.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

1.      Projekt regulaminu zatwierdzał i wniosek w sprawie podjęcia uchwały relacjonował na sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry w dniu 31.01.2006 r. pan Stanisław Dziedzic – jako prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

Pan Stanisław Dziedzic został powołany na stanowisko prezesa wspomnianej spółki komunalnej uchwałą Rady Nadzorczej PWiK „Wodnik” dnia 26.11.2004 r., a do dnia 15.12.2004 r. pełnił jeszcze funkcję radnego Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

Zgodnie z art. 11 ustawy o gospodarce komunalnej (art. 24f. 2. ustawy o sam. terytorialnym) wybór lub powołanie radnego do tych władz jest z mocy prawa nieważny, a co za tym idzie wszelkie decyzje przez niego podejmowane są bezprawne.

2.      Uchwała w obecnym brzmieniu pozwala różnicować mieszkańców gminy, przerzuca odpowiedzialność gminy za określenie jednolitych zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz sposobu rozliczania tych usług na spółdzielnie mieszkaniowe i zarządców dużych nieruchomości. Zmusza mieszkańców wspólnoty samorządowej do zawierania niekorzystnych umów z „większymi” odbiorcami i uzależnia podpisanie umów indywidualnych od spełnienia określonych warunków, tj. zapłacenia za nie zużyty towar. Działania takie są przejawem nadużywania pozycji dominującej na przedmiotowym rynku co stoi w sprzeczności z art. 8 ust. 2 pkt 1,3, 4 i 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

Do wiadomości:

·        Rzecznik Praw Obywatelskich.

·        Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

·        Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze.

·        Środki masowego przekazu.

Radny Jeleniej Góry

 

Grzegorz Niedźwiecki

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze ex officio str. 1

Rozstrzygnięcie nadzorcze ex officio str. 2