W dniu 25. października 2005 został podany do publicznej wiadomości wyrok Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w mojej sprawie przeciwko Republice Federalnej Niemiec, który zapadł na posiedzeniu Trybunału w dniu 4. października b. r., dotyczącej dyskryminacji cudzoziemców w Niemczech w oparciu o poszanowanie prawa życia rodziny. Przed Trybunałem zaskarżyłem obowiązujące w Niemczech do dziś przepisy Pierwszej Ustawy o Wdrożeniu Programu Oszczędności, Konsolidacji i Przyrostu Gospodarki z dnia 31. grudnia 1993 roku, na podstawie której w Federalnej Ustawie o Zasiłkach dla dzieci wprowadzono przepis odbierający części zamieszkałym w Niemczech cudzoziemcom od 1. stycznia 1994, którym wcześniej zmieniono nazwę przyznanego pobytu ?Aufenthaltserlaubnis? (zezwolenie pobytu) na ?Aufenthaltsbefugnis? (uprawnienie do pobytu), przysługujące dotychczas prawo do zasiłku na dziecko. Trybunał Praw Człowieka uznał w swoim wyroku, że Republika Federalna Niemiec wprowadzając te dyskryminujące przepisy naruszyła prawo do poszanowania życia rodziny. Jednocześnie zasądził zwrot poniesionych przeze mnie strat i kosztów w wysokości 1.400 euro. Wyrok ten po uprawomocnieniu się, będzie podstawą dla wszystkich poszkodowanych cudzoziemców w Niemczech do wznawiania postępowań administracyjnych.

Wyrok ten nie jest dla mnie satysfakcjonujący i zamierzam odwołać się od niego do Wysokiej Izby Trybunału. Nie nakazuje Niemcom bowiem tak jak w przypadku mienia zabużańskiego, uregulowania ustawowo odszkodowania dla wszystkich
pokrzywdzonych. Jak widać nawet w Trybunale Praw Człowieka nie wszystkie państwa traktuje się równo. Numer powyższej skargi 58453/00. Wyrok na stronie
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=niedzwiecki&sessionid=4284129&skin=hudoc-en

 

Jarosław Niedźwiecki