Jelenia Góra. 04.05.2007 r.

Wspólnota Mieszkaniowa

58-500 Jelenia Góra

ul. Złotnicza 8

 

Sygn. akt II SA/Wr 121/07

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny

we Wrocławiu

ul. Św. Mikołaja 78-79

50-126 Wrocław

 

 

 

W związku z zawiadomieniem o rozprawie uprzejmie informujemy, że nie stawimy się w Sądzie z powodów czysto prozaicznych. Dla nas sprawa jest oczywista i uważamy za zbyteczne ponoszenie dodatkowych kosztów w walce o słuszne prawa.

Jednocześnie pismem tym uzupełniamy naszą skargę o wniosek:

·        Żądamy zwrotu kosztów postępowania sądowego i zobowiązanie pozwanego do wpłacenia należnych kosztów na konto Wspólnoty Mieszkaniowej Złotnicza 8 58-500 Jelenia Góra, Nr r-ku: PKO BP S.A. O/1 Jelenia Góra 1020 2124 0000 8202 0085 2723.

 

Stanowisko na rozprawę

 

Wspólnota Mieszkaniowa z ul. Złotniczej 8 w Jeleniej Górze nie wie: obowiązek wykonania jakich czynności nałożono na inwestora decyzją PINB nr 153/06 z dnia 01.06.2006 r. i jakie w związku z tym dokumenty znajdują się w aktach sprawy, gdyż nie potraktowano jej jako strony w tym postępowaniu. Z pewnością nie są to jednak dokumenty potwierdzające wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych zgodnie z § 71 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690; z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) tak jak na załączonych zdjęciach – chyba, że są sfałszowane.

Niezależnie od powyższego obowiązek jakiś nałożono na podmiot nieuprawniony, ponieważ Stowarzyszenie Ośrodek Edukacji Makrobiotycznej, wobec którego toczy się już postępowanie z powództwa ZGL „Północ” w Jeleniej Górze o eksmisję nie miał prawa do dysponowania przedmiotową nieruchomością; decyzje wydano z rażącym naruszeniem przepisów j/w oraz art. 156 KPA.

Wobec powyższego podtrzymujemy swoje żądanie uchylenia zaskarżonych decyzji bądź stwierdzenia ich nieważności i przywrócenia terenu do stanu zgodnego z prawem, uwzględniającego interes Wspólnoty oraz zasądzenia na rzecz powoda kosztów postępowania sadowego.

 

W załączeniu:

1.       Uchwała Nr 03/2006//Z8/JG z dnia 23.01.2007 r. w sprawie: Likwidacji Biura Porad Obywatelskich.

2.       Kopia notatki z Gazety Powiatowej – Dolny Śląsk z dnia 04.05.2007 r.

3.       Zdjęcia (verte).

 

 

Z poważaniem

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Przykłady prawidłowych pochylni dla niepełnosprawnych

 

           

 

 Bank PKO pl. Wyszńskiego w Jel. Górze                 Sklep medyczny ul Matejki w Jel. Górze

 

§ 71. 1. Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze odpowiadające warunkom określonym w § 298, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m.

2. Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

3. Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku. 4)