Jelenia Góra. 21.05.2007 r.

Jan Zaborski

Członek Zarządu

Wspólnoty Mieszkaniowej

58-500 Jelenia Góra

ul. Złotnicza 8/7

 

dot.: 1Ds-347/07

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

za pośrednictwem

Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze

Zażalenie

Na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze z dnia 27.04.2007 r. o umorzeniu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych.

 

Postanowieniu temu zarzucam:

Zbagatelizowanie sprawy i wadliwe przyjęcie założenia, że przekroczenie uprawnień w tym przypadku mogło polegać tylko na ewentualnym poświadczenie nieprawdy w zakresie oświadczeń co do zgodności wykonania pochylni dla inwalidów z przepisami Prawa Budowlanego, podczas gdy najważniejszym niedopełnieniem obowiązków było uzyskanie zgody na tego rodzaju inwestycję i zalegalizowanie „rampy asfaltowej” wbrew woli Wspólnoty Mieszkaniowej z ul. Złotniczej 8 w Jeleniej Górze.

UZASADNIENIE

Po pierwsze należy podkreślić, iż architekt Wojciech Drajewicz przyznał się w protokole z przesłuchania świadka (k. 52), że samowolnie wykonany podjazd nie jest pochylnią dla niepełnosprawnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i nie spełnia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać tego rodzaju udogodnienia, co było warunkiem niezbędnym dla otworzenia Biura Porad Obywatelskich.

Po drugie projekt na podjazd (k. 30) tegoż architekta dalece odbiega od stanu faktycznego wykonanej inwestycji i oświadczenie poinwentaryzacyjne (k. 29) napisane odręcznie, a datowane na dzień 3.X.2006 jest już samo w sobie poświadczeniem nieprawdy. Długość podestu wynosi 1 m a nie 1,40 m, a szerokość rampy asfaltowej wynosi 2 m a nie 1,40 m jak w projekcie (k. 30) – patrz też protokół oględzin mł. asp. Sylwestra Patera (k. 61). Podobnie, napisane jak kura pazurem (również bez podstawy prawnej) oświadczenie technika budowlanego Kazimierza Blomberga (k. 27) z dnia 14.09.2006 r. nie ma żadnej wartości. Obaj panowie nie wskazali, w świetle jakich przepisów prawa budowlanego wykonana pochylnia jest zgodna ze sztuką budowlaną? Jeżeli nie musi odpowiadać warunkom technicznym określonym w art. 71 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, to jakim odpowiada? Co to jest za budowla i czemu wszyscy się posługują fałszywym nazewnictwem „pochylnia dla osób niepełnosprawnych”?

Po trzecie w dalszym ciągu nie szanuje się prawa Wspólnoty Mieszkaniowej, co najmniej do współdecydowania o częściach wspólnych budynku i nie bierze pod uwagę faktu, że wykonany „przetok dla świń” zamiast ułatwiać komunikację niepełnosprawnym stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, czego już niektórzy doświadczyli i w ogóle nie uwzględnia interesu strony. Osobiście jestem inwalidą pierwszej grupy ze względu na słaby wzrok i uważam, że lepszy byłby już schodek jak dawniej. W zimie się poślizgnąłem i upadłem, bo nie było barierek, a co mówić o ludziach na wózkach.

Działania pani Danuty Rybickiej-Jakubiec i decyzje Powiatowego Inspektora Nadzory Budowlanego rażąco naruszyły § 8 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz. U. z 1999 r.  Nr 74 poz. 836), albowiem Wszelkie zmiany w stosunku do istniejących rozwiązań, dokonywanie w związku z wykonywaniem robót remontowych, nie powinny powodować pogorszenia stanu technicznego i właściwości użytkowych elementów budynku oraz naruszać interesów użytkowników lokali lub osób trzecich. O prawie własności lokali, o gospodarce nieruchomościami i kc już nie wspomnę.

 

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż śledztwo w tej sprawie zostało przeprowadzone niestarannie i postanowienie w tym stanie rzeczy nie może się ostać[1]. Żądam ponownego rozpoznania sprawy na podstawie art. 306 § 2 kpk. Już prędzej można się zgodzić z umorzeniem śledztwa ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu lub potraktowaniem tego przypadku jako wykroczenie i odstąpienie od wymierzenia kary po uprzednim doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, ale nie można mówić, że czarne to białe a białe to czarne. W związku z tym, że Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Marzanna Siemaszko zatwierdziła postanowienie o umorzeniu śledztwa lekceważąc wszelkie okoliczności, w oparciu o nieprawdziwe ustalenia faktyczne oraz dowody bez wartości – z rażącym naruszeniem art. 2 § 2 kpk oraz art. 7 kpk – zażalenie to kieruję do wiadomości Ministra Sprawiedliwości i informuję o tym za pośrednictwem Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją opinię publiczną.

 

Do wiadomości:

1.      Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Sygn. akt II SA/Wr 121/07

 

2.      Związek Biur Porad Obywatelskich

zbpo@zbpo.org.pl

 

Z poważaniem

 

Jan Zaborski[1] Skoro osoby „uprawnione” nie potrafią podać jakim warunkom technicznym odpowiada sporny podjazd, to może należy powołać biegłego sądowego w zakresie budownictwa, żeby pomógł zainteresowanym znaleźć odpowiedni przepis?