REFERENDUM

Wobec całkowitego załamania się w mieście Jelenia Góra idei samorządności, zaniechania przez władze miasta demokratycznych zasad współżycia społecznego i jak się po roku funkcjonowania Rady Miejskiej okazało, oszukania wspólnoty samorządowej mieszkańców Jeleniej Góry „lukrowanymi” hasłami wyborczymi bez pokrycia, opinia społeczna stoi na stanowisku, że władzę, która społeczeństwo postrzega jako wroga należy rozliczyć. W związku z powyższym w dniu 21 listopada 1999 r. zawiązała się grupa inicjująca przeprowadzenie referendum w sprawie odwolania rady miasta Jelenia Góra przed upływem kadencji 1998-2002. Grupa ta przybrała nazwę Społeczny Komitet Ratowania Miasta, a tworzyli ją m.in. mieszkańcy Jeleniej Góry (K. Chadży, D. Gogarowska, U. Loch, J. Memet i K. Wilczyński) skupieni wokół różnych środowisk zawodowych i społecznych, takich jak:

- środowisko kupieckie targowiska FLORA i inne,

- Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją,

- Dolnośląskie Stowarzyszenie JEDNOSC,

- Koło Miejskie ZZR SAMOOBRONA oraz

- pokrzywdzeni lokatorzy i najemcy lokali użytkowych.

Zebrani doszli do wniosku, że w wyniku arogancji władz miasta Jeleniej Góry, braku przejrzystości i rzetelności życia publicznego Rada Miejska w Jeleniej Górze utraciła już mandat społeczny do sprawowania władzy. Nie reprezentuje w ogóle interesów wszystkich mieszkańców wspólnoty samorządowej tylko własne, partykularne i interesy obcych inwestorów zagranicznych. Obiecuje się „hektary pracy” (niewolniczej), a tymczasem obligatoryjnie ignoruje się całkowicie i torpeduje wszelkie inicjatywy własne mieszkańców, płynące z dołu. Działania te i inne nie racjonalnie gospodarujące środkami budżetowymi, pomijające politykę socjaln doprowadzają w rzeczywistości wielu mieszkańców Jeleniej Góry na skraj ubóstwa oraz nędzy, poszerzając rzesze bezrobotnych i bezdomnych. Istnieją zatem poważne obawy i przesłanki, że kredyt społecznego zaufania się wyczerpał.

Stwierdzić również trzeba, że ujawniono w okresie funkcjonowania tej jak i poprzedniej Rady (składającej się w większości z tych samych osób) szereg przypadków zmarnotrawienia ogromnych funduszy z kasy budżetu miasta, mających charakter afer korupcyjnych. Niestety dziś już nie kara się za niegospodarność z urzędu.

Skoro różne instytucje kontroli, organa ścigania i wymiar sprawiedliwości pozostały nimi tylko z definicji, społeczeństwo skorzysta ze swych konstytucyjnych uprawnień i samo rozliczy swoich „przedstawicieli”.

Społeczny Komitet Ratowania Miasta wzywa wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry do wzięcia czynnego udziału w referendum pod hasłem: „Razem Przeciwko Przemocy Władzy „.

Jelenia Góra, 22.11.1999 r.     pełnomocnik Społecznego Komitetu Ratowania Miasta

Grzegorz Niedźwiecki

58-506 Jelenia Góra, ul. Dzialkowicza 19

tel./fax (075) 764 46 09; 767 1631