Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją jest drugą organizacją społeczną w Jeleniej Górze po Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, która uzyskała status organizacji pożytku publicznego!

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

w składzie: PRZEWODNICZĄCY: Referendarz Sądowy Marta Kamrat Paskudzka

 

po rozpoznaniu w dniu: 30.06.2004 w Wrocławiu

 

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku ROPOiWzK o zmianę danych w KRS postanowił m.in.:

 

             I.      Wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

Dział 1 Rubryka 1 – Dane podmiotu

 

6. Czy podmiot posiada

status organizacji pożytku

publicznego

TAK

 

Dział 1 Rubryka 2 – Siedziba i adres podmiotu

 

2. Adres

ul. DRZYMAŁY, numer 25, 58-500 JELENIA GÓRA

 

Dział 1 Rubryka 4 – Informacje o statucie

1.

1. Informacja o

sporządzeniu lub zmianie

statutu

28.03.2004 R. – ZMIANA §§ 9, 29 ORAZ 33 STATUTU

 

Dział 3 Rubryka 4 – Przedmiot działalności statutowej organizacji

pożytku publicznego

Nieodpłatna działalność statutowa

1.

2. Nieodpłatna działalność

statutowa

22, 13, Z; WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH

2.

 

-//-

72, ---, ---; INFORMATYKA

3.

 

-//-

73, ---, ---; NAUKA

4.

 

-//-

75, 12, Z; KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ

5.

 

-//-

80, 42, B; KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

6.

 

 

91, 33, z; DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

 

Numer pozycji rejestru (numer KRS)                    0000173568

Data i godzina dokonania wpisu                           01.07.2004  10:15:53

Numer wpisu w pozycji rejestru                            2