SPRAWOZDANIE

z działalności merytorycznej Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją w 2006 roku.

 

Stowarzyszenie z siedzibą w Jeleniej Górze, adres zarządu: ul. Drzymały 25, zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sadowym pod nr 0000173568 dnia 24.09.2003 r.; numer REGON: 231171725.

Postanowieniem Sadu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 30.06.2004 r., nadano podmiotowi status organizacji pożytku publicznego.

 

Zarząd ROPOiWzK reprezentowany jest przez:

  1. Grzegorz Niedźwiecki – prezes, zam. 58-506 Jelenia Góra ul. Działkowicza 19,
  2. Tadeusz Janusz Pieczonka – wiceprezes, zam. 59-902 Zgorzelec ul. Szmaragdowa 31,
  3. Barbara Biedak – sekretarz, zam. 58-500 Jelenia Góra ul. Piotra Skargi 11/6,
  4. Roman Julian Czarnecki – skarbnik, zam. 58-533 Mysłakowice ul. Żołnierza 2,
  5. Jan Sikora – członek zarządu, zam. 58-526 Świerzawa ul. Kościuszki 1.

Cele statutowe organizacji to:

 

W ramach działań statutowych Ruch podjął szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich w roku sprawozdawczym. Do najważniejszych zasad i form działań statutowych zaliczyć należy: kontakt osobisty z petentami podczas dyżuru członków zarządu w biurze stowarzyszenia, rozmowy telefoniczne z mieszkańcami regionu jeleniogórskiego i kraju, korespondencja listowa oraz komunikacja z zainteresowanymi stronami za pośrednictwem Internetu. Zarejestrowano kilka upoważnień Ruchu do interwencji bezpośredniej, udzielono kilkunastu odpowiedzi na piśmie i kilkudziesięciu porad prawnych przez telefon i Internet. Zakres działań statutowych obejmował głównie skargi obywatelskie w dziedzinie szeroko pojętej działalności gospodarczej (tej drobnej), sprawy nieruchomości, polityki mieszkaniowej (komunalnej i socjalnej), lokalowej, podatkowej, udzielono również porad w sprawach rodzinnych. Realizacja głównych zdarzeń odbywała się poprzez pisanie wniosków, petycji do organów naczelnych pastwa i władz samorządowych w imieniu pokrzywdzonych mieszkańców regionu jeleniogórskiego i kraju. Wystosowano także szereg interpelacji i projektów uchwał do lokalnych władz samorządowych za pośrednictwem bezpośrednio związanego ze stowarzyszeniem byłego radnego oraz kilka not protestacyjnych do władz i urzędów centralnych państwa i doniesień o przestępstwie do organów ścigania.

Ruch zgłosił swój udział w kilku postępowaniach administracyjno-sadowych. Zajmował również oficjalne stanowisko w mediach w sprawach istotnych wydarzeń społeczno-politycznych, jakie miały miejsce na arenie krajowej i międzynarodowej w roku ubiegłym. Potępiano niemoralność polityków, przemoc, wszelkie patologie społeczne, niegospodarność urzędników i nepotyzm wśród elit władzy. Stawano w obronie dzieci, matek, bezdomnych, bezrobotnych i najuboższych. Zorganizowano kilka spotkań przy okazji różnych świąt narodowych i kościelnych; utrzymywano więź koleżeńską wśród członków i osób zaprzyjaźnionych ze stowarzyszeniem, a także dzielono się swoimi dobrami osobistymi i doświadczeniami z ludźmi potrzebującymi.

W roku 2006 wypuszczono na rynek kolejny numer biuletynu informacyjnego Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją w związku z wyborami samorządowymi oraz szeroko informowano opinię publiczną o działaniach Ruchu na jego stronach internetowych. Do szczególnego sukcesu Ruchu zaliczyć można fakt, że po interwencji prezesa gmina Jelenia Góra przystąpiła do remontu dachu i kominów na ul. Ptasiej 18, gdzie mieszka m.in. pan Dariusz H.

Członkowie i sympatycy Ruchu wzięli aktywny udział w kampanii wyborczej do samorządu opowiadając się za kandydatami niezależnymi należącymi do stowarzyszenia Wspólne Miasto.

RUCH nie prowadził w roku 2006 żadnej działalności gospodarczej.

 

Przychody Ruchu w roku 2006 wyniosły – 703,98 zł,

z czego:

360.00 zł – stanowiły składki członkowskie,

50.00 zł – dobrowolne składki członków,

293,98 zł – wkład finansowy prezesa,

 

Koszty Ruchu w roku 2006 wyniosły j/w., tj. – 703,98 zł,

w tym:

219,08 zł – działalność statutowa i administracja,

133,44    – obsługa strony internetowej,

121,21 zł – media (gaz, energia, woda),

230,25    – pozostałe wydatki.

* Szczegółowe rozliczenie zawarte jest w sprawozdaniu finansowym Ruchu.

 

Stowarzyszenie nie zatrudniało żadnych osób do realizacji swoich zadań i nie wypłacało nikomu wynagrodzenia z tytułu udzielania się w organizacji. Również członkowie zarządu i inne organy Ruchu wykonywały swoją pracę w ramach wolontariatu; nie zatrudniano też nikogo na umowę zlecenie.

Ruch nie udzielał żadnych pożyczek pieniężnych, nie nabywał obligacji i nie lokował kwot na rachunkach bankowych.

Stowarzyszenie nie nabyło żadnych nieruchomości, ani innych środków trwałych; nie zaciągało zobowiązań wobec jakichkolwiek podmiotów.

Nie prowadziło też żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

Ruch wolny jest od wszelkich obciążeń.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w stowarzyszeniu żadna kontrola.

Jelenia Góra, 31.03.2007 r.

 

Prezes ROPOiWzK

 

 

Grzegorz Niedźwiecki

 

 

Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcja

58-500 Jelenia Góra, ul. Drzymały 25; tel./fax. (075) 64 31 990

Nr KRS 0000173568;  REGON 231171725

www.ropoiwzk.com ; ropoiwzk@poczta.onet.pl

BGŻ 68 2030 0045 1110 0000 0131 1970