Sprawozdanie 2006

 

58-500 Jelenia Góra, ul. Drzymały 25

tel./fax (075) 64 31 990

ropoiwzk@poczta.onet.pl

 

 


STATUT
Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich
i Walki z Korupcją

(tekst jednolity)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją w Jeleniej Górze działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).

§2

Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją w Jeleniej Górze posiada osobowość prawną.

§3

Terenem działania Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją w Jeleniej Górze jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Siedzibą Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją jest miejscowość Jelenia Góra.

§5

Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją w Jeleniej Górze ma prawo używać własnego godła, pieczęci i sztandaru.

§6

Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją w Jeleniej Górze może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§7

1.      Ilekroć jest mowa o Ruchu – rozumie się przez to Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją.

2.      Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją ma prawo używać skrótu ROPOiWzK.

Rozdział II

Cel Ruchu i sposoby jego realizacji.

§8

Celem Ruchu jest:

1.      czynne uczestniczenie w życiu publicznym i wyrażanie zróżnicowanych poglądów,

2.      ochrona konstytucyjnych praw obywatelskich,

3.      podejmowanie walki z występującymi zjawiskami patologii społecznej i korupcji.

§9

Ruch realizuje swoje cele poprzez:

1.      prowadzenie działalności apolitycznej tzn. niezależnej politycznie,

2.      zrzeszanie obywateli o różnych orientacjach i poglądach bez względu na przekonania,

3.      kształtowanie idei patriotycznych poprzez utrwalanie świadomości o poczuciu obowiązku obywatelskiego względem Rzeczypospolitej Polskiej,

4.      aktywne uczestniczenie w życiu publicznym, wyrażanie zróżnicowanych poglądów, w szczególności na tematy występującej patologii społecznej i korupcji,

5.      ścisła współpraca ze środkami masowego przekazu jak prasa, radio, telewizja, w celu posiadania możliwości wypowiadania się publicznie na nurtujące tematy społeczne,

6.     podejmowanie stanowczej interwencji w przypadkach nieuzasadnionego prześladowania redaktorów środków masowego przekazu za ujawnianie i przedstawianie publicznie zjawisk patologicznych, korupcyjnych itp.,

7.      podejmowanie interwencji w przypadkach rażącego i niezgodnego z prawem naruszania interesów i praw członków Ruchu i osób postronnych:

a)      składanie skarg i wniosków do organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych zgodnie z porządkiem prawnym określonym w ustawach,

b)      podejmowanie interwencji poprzez nagłośnienie bulwersujących spraw w środkach masowego przekazu,

c)      podejmowanie nadzwyczajnej interwencji w najwyższych władzach organu państwa, celem skutecznego wymuszenia egzekwowania przestrzegania prawa,

d)      protest zbiorowy i manifestacje publiczne w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa,

8.      udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie zastępstwa procesowego za pośrednictwem uprawnionych prawników w postępowaniu sądowym i administracyjnym przeciwko członkom i osobom postronnym,

9.      reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych, za zgodą powoda, a w przypadkach wymaganych ustawowo za pośrednictwem uprawnionych pełnomocników,

10.  rozpatrywanie skarg na działalność członków Ruchu,

11.  utrzymywanie więzi koleżeńskiej wśród członków,

12.  współpracę z pokrewnymi instytucjami, organizacjami w kraju i za granicą,

13.  prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Ruchu,

14.  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych w ramach prawa,

15.  podejmowanie akcji charytatywno-opiekuńczych,

16.  organizowanie imprez kulturalno-artystycznych i rekreacyjno-sportowych.

17. Ruch prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności, nie tylko swoich członków, ludzi mających szczególnie trudną sytuację życiową, prawną lub materialną, zgodnie z celami określonymi w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.).

Rozdział III

Członkowie – ich prawa i obowiązki

§10

Członkami Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym że osoby prawne mogą być jedynie wspierającym członkiem Ruchu.

§11

1.      Członkiem zwyczajnym Ruchu może być tylko osoba fizyczna, czyli każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, lub inny zamieszkały na stałe na jej terytorium, posiadający ukończone 18 lat, nie pozbawiony praw publicznych i akceptujący statut Ruchu.

2.      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Ruchu, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Ruchu poprzez swojego przedstawiciela.

3.      Członków zwyczajnych i współpracujących przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.

§12

Członek zwyczajny ma prawa:

1.      wybierać i być wybieranym do władz Ruchu,

2.      uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach itp. Imprezach organizowanych przez władze Ruchu,

3.      korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Ruchu,

4.      noszenia odznaki organizacyjnej.

§13

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1.      aktywnego uczestniczenia w sprawach Ruchu oraz propagowania jego celów i programu,

2.      przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Ruchu,

3.      regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Ruchu.

§14

1.      Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §12.

2.      Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Ruchu.

§15

1.      Członkostwo w Ruchu ustaje na skutek:

a)     dowolnej rezygnacji z przynależności do Ruchu zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

b)     śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,

c)     skreślenia z listy członków z powodu zalegania w okresie dłuższym niż 6 miesięcy z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,

d)    wykluczenia z Ruchu orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego na wniosek Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Ruchu,

e)     wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

2.      W przypadku określonym w ust.1 lit. c) orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w ust.1 lit. d) i e) Sąd Koleżeński, który jednocześnie zobowiązany jest zawiadomić członka o wykluczeniu podając przyczynę.

3.      Ponowne przyjęcie do Ruchu osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust.1 lit. c) następuje na podstawie uchwały Zarządu.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna władz

§16

1.      Władzami Ruchu są:

a)         Walne Zebranie Członków,

b)         Zarząd,

c)         Komisja Rewizyjna,

d)         Sąd Koleżeński.

2.      Kadencja wszystkich władz Ruchu trwa okres 4-ch lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów w obecności minimum połowy uprawnionych do głosowania członków.

3.      Uchwały władz Ruchu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

4.      W przypadkach ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członków władz Ruchu w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów, a w przypadku braku takich – w drodze ponownego wyboru.

§17

Walne Zebranie Członków

1.      Najwyższą władzą Ruchu jest Walne Zebranie Członków.

2.      W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

a)         z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)         z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

3.      O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia zwyczajowo członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§18

1.      Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.      Obradami kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący obrad i sekretarz.

3.      Obrady Walnego Zebrania zwyczajnego zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż do końca 1-go kwartału.

4.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane, na wniosek co najmniej 10-ciu członków Ruchu.

§19

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

1.      w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

2.      w terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1.      uchwalenie statutu i jego zmian,

2.      określenie/lub nie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich Ruchu,

3.      uchwalenie głównych kierunków działania Ruchu,

4.      wybór i odwołanie Prezesa jak i członków Zarządu,

5.      wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej,

6.      wybór i odwołanie Sądu Koleżeńskiego.

§21

Zarząd

Zarząd będący najwyższą władzą w okresie między Walnymi Zebraniami Członków kieruje działalnością Ruchu, a za swoją pracę i działanie odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

§22

 

1.      W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz 4-ech członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

2.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3.      W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę na ten okres pełni Wiceprezes.

 

§23

 

Do zakresu działania Zarządu należy:

1.      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

2.      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3.      określanie szczegółowych kierunków działań jak i okresowych programów Ruchu,

4.      uchwalanie budżetu Ruchu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

5.      reprezentowanie Ruchu na zewnątrz,

6.      zarządzanie majątkiem Ruchu,

7.      organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór kontrolny nad tą działalnością,

8.      przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,

9.      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§24

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.

 

§25

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 

§26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.      kontrola działalności Zarządu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków,

2.      przedstawianie Zarządowi uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej,

3.      przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.

 

§27

Komisja Rewizyjna jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu co najmniej raz w roku.

 

§28

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§29

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Ruchu oraz:

a)      nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)      nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c)      mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w Art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

 

§30

Sąd Koleżeński

1.      Sąd Koleżeński jest władzą powołaną do:

a)        rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszaniem przez członków postanowień statutu, uchwał władz lub działalności na szkodę Ruchu,

b)        rozstrzygania spraw dotyczących zatargów między członkami Ruchu.

2.      Sąd Koleżeński orzeka na wniosek:

a)         Zarządu,

b)         Komisji Rewizyjnej,

c)         co najmniej 5-ciu członków,

d)         zainteresowanego członka w sprawach osobistych.

§31

1.     Sąd Koleżeński składa się z 3-ech członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2.      Członek Sądu Koleżeńskiego nie może pełnić innych funkcji we władzach Ruchu.

3.     Przewodniczący Sadu Koleżeńskiego ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§32

1.      Sąd Koleżeński może w składzie pełnym tj. 3-osobowym wymierzać następujące kary:

a)         upomnienia,

b)         nagany,

c)         zawieszenia w prawach członkowskich na okres 3-ech do 12 miesięcy,

d)         wykluczenia z Ruchu.

2.         Postanowienia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

3.      Sąd Koleżeński składa sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§33

1.      Majątek Ruchu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, takie jak:

a)         opłaty wpisowe i składki członkowskie,

b)         dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Ruchu,

c)         dotacje, granty,

d)         darowizny, zapisy i spadki,

e)         wpływy z działalności statutowej,

f)           dochody z ofiarności publicznej.

2.      Wszystkie środki pieniężne, poza bieżącymi składkami, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Ruchu.

3.      Wszystkie wpływy gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu potrzeb bieżących, jak najszybciej przekazane na konto Ruchu.

4.      Przyjęci członkowie wpłacają opłaty wpisowe oraz składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka w wysokości uchwalonej.

5.   Zabrania się:

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Ruchu w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)      przekazywania jego majątku na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)      wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Ruchu albo podmiotu, o którym mowa w Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

      d)         zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Ruchu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§34

1.      Dla ważności pism i dokumentów jak również oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Ruchu wymagany jest podpis Prezesa lub co najmniej 3-ech członków Zarządu.

2.      Również dla ważności wszelkich innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub 3-ech członków Zarządu.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Ruchu

§35

1.      Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Ruchu przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów 2/3, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.      Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Ruchu mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

3.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Ruchu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Ruchu.

4.      W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Ruchu nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 z późn. zm.).

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§36

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

Jelenia Góra, 31.05.2003 r., zm. Uchwała nr I/03/2004 z dn. 28.03.2004 r.

Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją

58-500 Jelenia Góra, ul. Drzymały 25; tel./fax (075) 64 31 990

REGON 231171725; Nr KRS 0000173568

ropoiwzk@poczta.onet.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr I/03/2004

Walnego Zebrania Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją z dnia 28.03.2004 r. w sprawie zmian w statucie.

Uchwala się, co następuje:

I. Pkt. 13. w § 9 statutu otrzymuje następujące brzmienie:

      „prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Ruchu,”

II. Wprowadza się pkt. 17. w § 9 statutu o następującym brzmieniu:

      „Ruch prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności, nie tylko swoich członków, ludzi mających szczególnie trudną sytuację życiową, prawną lub materialną, zgodnie z celami określonymi w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.).

III. § 29 statutu otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Ruchu oraz:

a)      nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)      nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c)      mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w Art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).”

 

IV. Wprowadza się pkt. 5. w § 33 statutu o następującym brzmieniu:

            „Zabrania się:

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Ruchu w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)      przekazywania jego majątku na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)      wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Ruchu albo podmiotu, o którym mowa w Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

d)      zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Ruchu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.”

 

 

 

Przewodniczący WZ                                                    Sekretarz WZ

 

 

                                  Tadeusz Pieczonka                                                      Ewa Śmielak

 

 

 

Powrót do strony głównej »