58-500 Jelenia Góra, ul. Drzymały 25

tel./fax (075) 64 31 990

ropoiwzk@poczta.onet.pl

Miłosierdzie nie więzienia dają ludziom sens istnienia - Grzegorz Niedźwiecki

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony i do dzielenia się swoimi doświadczeniami w podobnych przypadkach

Prześladowanie RC


 

 

Niewiadoma grzywna

Odpowiedź

 

 

Echo publikacji

AKCJA PROTESTACYJNA

pt. ”WSTYD PANOWIE URZĘDNICY PORAZ TRZECI”

Od października 1996 roku „TAJNA” DO 12 STYCZNIA 2006

PROSTA HISTORIA  DO DZISIAJ NIE WYJAŚNIONA

 

 

Komisja Prawa i Spraw Społecznych

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

za pośrednictwem

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

Pana Marka Obrębalskiego

Niezależnie od powyższego podstawa prawna wymeldowania Pana Andrejków z zamieszkiwanego od dwudziestu lat lokalu stoi wyraźnie w sprzeczności z decyzją Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze odmawiającą Panu Tadeuszowi Węgrzynek wymeldowania jego syna Mieczysława z lokalu własnościowego przy ul Drzymały 29/1 mimo, iż ten tam od wielu lat fizycznie nie mieszka. Gdzie konstytucyjna zasada równości wszystkich wobec prawa?

 

 

 

Problemy z KSON

 

Wpłacił 120 zł za przejazd tam i z powrotem do kasy Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, jako organizatora przejazdu i czekał.

 

 

 

Tomasz Kawała

 

Ciąg dalszy JZO

 

4 kwietnia przedstawiłem zagadnienie traktowania dokształcania pracowników w JZO sp. z o.o.

 

 

 

Dialog z redakcją

 

Dzień dobry. Mieszkam na Zabobrzu przy ul.Szymanowskiego 1. Od kilku lat proszę o stworzenie placu zabaw dla dzieci miedzy budynkami...

 

 

 

Kłopoty wspólnoty

 

Logika sprawiedliwości

 

 

Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Złotniczej 8 w Jeleniej Górze złożyli w październiku 2005 roku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa budowlanego przy remoncie dachu wykonanym przed laty w budynku, na szkodę mieszkańców. Zawiadomienie to przyjęła APR Magdalena Sakowicz. Zarzucili wykonawcy, tj. Zbigniewowi Charłampowiczowi, że:...

 

 

 

Skorek

Wniosek do Prezydenta Miasta o przywrócenie prawa do mieszkania

 

Stokłosa Pismo do Przewodniczącego Rady o nie wtrącanie się

 

Stokłosa Wniosek o powołanie Komisji Prawa i Spraw Społecznych

 

Stokłosa Odpowiedź na reakcję Komisji Prawa i Spraw Społecznych

 

Stokłosa Do Prezydenta Łużniaka

 

 

 

Zaborski

Kontra Danuta Rybicka-Jakubiec – skarga do WSA o nielegalny podjazd dla  osób niepełnosprawnych w Biurze Porad Obywatelskich na ul. Złotniczej

Odp. Do WSA

 

Zażalenie na postanowienie prokuratury

 

Zaborski II

 

 

 

Folwark Kusiaka cz. IV

 

Od niepamiętnych czasów mamy w naszym mieście władzę lewicową, ale tylko z definicji. Zdawałoby się, że sprawy socjalno-bytowe, ochrona praw lokatorów, najuboższych, dzieci – będą sprawami priorytetowymi dla rządów socjaldemokratów. Tym czasem cały folwark Kusiaka pastwi się nad ludźmi najbardziej potrzebującymi zamiast im pomagać.

 

 

 

Radni dzieciom…

WNIOSEK

 

Wydawanie – nie małych (1.531,10 zł dieta podstawowa) – dodatkowo publicznych pieniędzy na symboliczne funkcje w sytuacji gdy kasjerka hipermarketu pracując blisko dwieście godzin miesięcznie zarabia około 700 zł jest wysoce niemoralne i bezzasadne.

 

 

 

Wdzięczność ludzka nie zna granic

 

Biorąc się za walkę z korupcją, nepotyzmem i wszelką przestępczością trzeba się liczyć z różnego rodzaju atakami ze strony aktorów tych wydarzeń. W chwili jednak, gdy skutki tych działań dotykają dzieci , sens walki staje się wątpliwy.

Obok zawiadomienie o przestępstwie napaści fizycznej i psychicznej na prezesa Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją.

 

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączników , są to dokumenty pokazujące naszą walkę z organizacją Polski Związek Działkowców. Organizacja ta utrzymuje przymusową przynależność i wymusza bezwzględne posłuszeństwo, za jakąkolwiek krytykę, jesteśmy karani zaborem mienia osobistego często o znacznej wartości materialnej, karze się całe rodziny. Ta przymusowa wręcz czasami niewolnicza przynależność jest dramatem coraz większej ilości ludzi, godzi w ich osobista godność.ÞÞÞÞÞ

Minister Ziobro

 

Pozew o użytkowanie

 

 

 

Radny na majątku gminy

 

Info

 

INTERWENCJA

 

Wszczęto śledztwo

Postanawiam w trybie pilnym wystąpić drogą elektroniczną do Wojewody Dolnośląskiego, Najwyższej Izby Kontroli, Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Prezesa Rady Ministrów, organizacji Transparency International Polska oraz innych instytucji państwowych i osób prawnych o zbadanie niniejszej sprawy, zajęcie stanowiska przez wyżej wymienione podmioty i wyciągnięcie stosownych konsekwencji według posiadanych kompetencji.

 

 

 

Zawiadomienie o przestępstwie

 

Sprostowanie

 

Lista podpisów

 

       Postanowienie I

 

Członkowie Komisji Prawa i Spraw Społecznych winni stać na straży porządku, a nie podrabiać podpisy kolegi, by wkraść się w jego łaski. Przewodniczący Rady Miasta zaś, winien szczególnie dbać o wizerunek gminy, wzorcowo nas reprezentować i być poza wszelkimi podejrzeniami.

Ten „drobny” przykład pokazuje, że kombinatorstwo w naszym samorządzie jest na porządku dziennym, a skala tego procederu może przekroczyć wszelkie wyobrażania, co zdają się potwierdzać moje wcześniejsze odkrycia.

 

 

 

Skarga do Wojewody Dolnośląskiego

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze ex officio

 

Wskazówki dla mieszkańców

 

Rozliczanie wody…

 

Niniejszym zaskarżam w całości uchwałę Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Jelenia Góra i wnoszę o stwierdzenie jej nieważności.

 

 

 

Jeleniogórski Kluska?

 

List otwarty do Władz Państwowych

 

Pismo do min. finansów

 

Odp. Kancelarii Prezydenta

 

1.       Kiedy i czy w ramach równości społecznej za swoje pomyłki, będzie odpowiadał materialnie winny urzędnik a wyrządzone szkody i krzywdy przez niego będą pokrywane z zarekwirowanego majątku urzędnika i jego dochodów, analogicznie jak to się czyni w stosunku do przedsiębiorców?

2.       Kiedy i czy zastanie dokonana redukcja i wymiana na ludzi kompetentnych, poprzez których urząd będzie miał należny autorytet z dochowaniem staranności o rozwój gospodarczy?

3.       Kiedy i jakie konsekwencje i sankcje będą wyciągnięte w stosunku do szeregu osób winnych, które wyrządziły znaczną szkodę spółce, ludziom i budżetowi w tym naszym konkretnym przypadku w Jeleniej Górze?

4.       Kto zrekompensuje i zapłaci spółce za poniesione straty , utracone rynki zbytu, wyrządzone szkody i krzywdy ludziom, liczne stresy spowodowane wydanymi decyzjami UKS i Izby Skarbowej?

5.       Jak te w/w zjawiska mają się do budowanego społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka?

 

 

Komunikat

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu przeciwko Republice Federalnej Niemiec.

Członek naszego RUCHU udowodnił władzom RFN pogwałcenie praw mniejszości narodowych na fakcie dyskryminacji cudzoziemców w Niemczech w oparciu o poszanowanie prawa życia rodziny.

 

 

Senatorski unik

WNIOSEK

 o zajęcie stanowiska przez Prokuraturę Rejonową w Jeleniej Górze w sprawie stwierdzenia czy nie zostało popełnione przestępstwo niedopełnieniu obowiązków służbowych przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Józefa Kusiaka i nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka.

 

 

"Wodnik" i JSM

W związku ze skargą mieszkanki Jeleniej Góry, pani Teresy Kucharczyk, dotyczącą wypowiedzenia jej przez PWiK „Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze umowy ryczałtu za zużycie wody i odprowadzanie ścieków i scedowanie powinności rozliczania na rzecz Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wnoszę o zbadanie zgodności tych decyzji z prawem, a w szczególności sprawdzenie czy nie zostały tu naruszone np. przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

 

Protest do KRRiT

Działając na zasadzie uprawnień prezesa Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją (§ 9 pkt 7a statutu ROPOiWzK) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3, 10 i 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.) składam stanowczy protest na permanentne, wybiórcze kreowanie ulubionych sił politycznych działających na arenie krajowej m.in. przez telewizję publiczną i niektóre ośrodki badań opinii społecznej.

 

 

 

Doniesienie II                    Zdjęcia

 

W 1989 roku wybudowano drogę na ul. Działkowicza, kładąc eksperymentalnie asfalt na piasku bez tzw. tłucznia drogowego. Od tamtego czasu systematycznie po okresie zimowym ulica ta miejscami się zapada i wymaga bezustannego remontu.

 

 

 

Doniesienie

 

Decyzją z dnia 26 stycznia 2005 r. Prezydent Miasta Jeleniej Góry Józef Kusiak umorzył zadłużenie z tytułu podatków i opłat lokalnych m.in. Jeleniogórskiej Przędzalni Czesankowa „Anilux” S.A. na kwotę 201.099,50 zł oraz firmie „EnergiaPro” Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Jeleniej Górze na kwotę 33.373,70 zł.

 

 

 

BECIKOWE

 

Jelenia Góra, 06.01.2005 r.

                       Pan Jerzy Pleskot                                   Przewodniczący Rady Miasta Jeleniej Góry   

Uprzejmie proszę o skierowanie załączonego projektu uchwały pod obrady na najbliższej sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

Grzegorz Niedźwiecki

 

 

 

Skarga do UOKiK         do Rzecznika Konsumentów

POSTANOWIENIE                      FINAŁ

 

CMENTARZE       cz. II

APEL

 

 

 

ZGL "POŁUDNIE"

 

INTERWENCJA

 

 

 

ZGL "PÓŁNOC"

 

INTERWENCJA

 

 

 

Siódmy dzień święcić

 

PROJEKT UCHWAŁY

 

 

 

WNIOSEK

 

Uchwała I                                                  Uchwała II

 

 

ŻĄDANIE

Żądam wyjaśnienia przyczyn i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych niedopełnienia obowiązków służbowych w związku ze skargą pana Piotra Ł., a dotyczącą mianowicie świadomego utrudniania i uniemożliwiania dostosowania stawki czynszu za lokal użytkowy zlokalizowany przy ul. Groszowa 3 of w Jeleniej Górze zgodnie z obowiązującą branże gastronomiczne. ZAPYTANIE do UOKiK

 

 

 

INTERPELACJE RADNEGO

 

Płakać i płacić                                   Pieniądze w asfalt

 

 

JUTRZENKA na kacu

Sprawy o nadużywanie alkoholu w DPS “Jutrzenka” w Sądzie Rejonowym Wydział

III Rodzinny i Nieletnich w Zgorzelcu –z zawiadomienia dyr. Mgr Danuta Świątek & Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Zgorzelcu.

 

 

 

 

EUROPAmiasto 2004-2030

 

 

Monit WNIOSEK-skarga-PETYCJA

 

 

 

Agencja Nieruchomości Rolnych

W związku z prośbą pana A B, zam. Jelenia Góra ul. xxxxxxxxxxxxx, z dnia 03.03.2004 r. o pomoc w sprawie rzekomych ubytków jakie to miały powstać w czasie dzierżawy w gospodarstwie rolnym Wojanów...

 

 

 

Podwójna moralność!

Protest do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Jarosław Sellin

"Moja chata z kraja"

 

 

Wniosek/PETYCJA

Już miałem spalić w domowej kotłowni BLONDYNKĘ Ewę ŁĘTOWSKĄ, ale DOBRY Bóg czuwał i “odzyskałem” publiczną wypowiedź ŁĘTOWSKIEJ, jak w publikacji “Strefa OCHRONY”, RZECZPOSPOLITA, A7 z 14-16.09.2002r. “Debata o PRAWACH CZŁOWIEKA”, pod bokiem profesora BOGUsława WOLNIEWICZA-“Duch utopii”, tamże.

 

 

Fakty zza Odry

Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją stanowczo protestuje przeciwko nadawaniu cyklicznych informacji pn. „Fakty zza Odry”. Jaki cel przyświeca inicjatorom tego przedsięwzięcia? Kto finansuje ten proceder? Co obchodzi przeciętnego Polaka życie w Niemczech?

 

 

Konflikt rodzinny

              W związku z pismem pana Augustyna N., zam. Jelenia Góra ul. xxxxxxxxxxxx, z dnia 13.02.2004 r. oraz zażaleniem na funkcjonariusza policji tutejszego Komisariatu asp. Zamojskiego z dnia 16.02.2004 r., zwracamy się z prośbą o udzielenie skarżącemu wszelkiej pomocy prawnej i wskazówek gdzie może rozwiązać swoje problemy dotyczące głównie sprzeczek rodzinnych i podziału majątku, a także zasad współżycia dobrosąsiedzkiego...

 

 

 

Apel do Prezydenta RP

 

Zwracamy się do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o bezzwłoczne wycofanie wojsk polskich z okupowanych terenów w Iraku...

 

 

Prawo własności; Bezrobocie

(bonifikata dla spółdzielni mieszkaniowych, zwolnienie od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej)

 WNIOSEK

    Projekt uchwały     Projekt uchwały    

 

 

 

Wolność słowa

 

Projekt uchwały                                   Protest RUCHU

Reakcja zainteresowanego                            WYROK

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

W dniu 19 lutego 2004 roku zgłosiła się do nas pani Janina K., zam. Jelenia Góra ul. Kiepury xxxxx oświadczając, że jest członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „WRZOS” w Jeleniej Górze i od 21.10.2002 r. nie może zrealizować wniosku o przeniesienie prawa własności do zajmowanego lokalu.

ODPOWIEDŹ

 

 

PETYCJA

              My mieszkańcy ulic: Wiśniowa, Paderewskiego, Działkowicza, Kiepury i innych w Jeleniej Górze, zwracamy się do Pana Prezydenta za pośrednictwem Radnego Grzegorza Niedźwieckiego z pilnym zapytaniem:

 

 

 

Projekt uchwały

 

w sprawie umorzenie mieszkańcom Jeleniej Góry spłaty należności pieniężnych z tytułu nabycia na własność mieszkania komunalnego na podstawie uchwały Nr 159/XII/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 sierpnia 1999 r.

 

 

Wykup mieszkania

Uprzejmie proszę o dogłębne zbadanie sprawy pani Anny W. dotyczącej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się na ul. Drzymały 2/? w Jeleniej Górze, a w szczególności o zwrócenie uwagi na następujące aspekty:

 

 

HANDEL ULICZNY

 

ODPOWIEDŹ

 

 

 

 

TV 3 WROCŁAW

W związku z brakiem możli-wości odbierania ze „zwykłej anteny” programu telewizyj-nego „Regionalnej Trójki” na obszarze byłego województwa jeleniogórskiego...

ODPOWIEDŹ

 

 

 

ARESZT ŚLEDCZY

 

ZAPYTANIE

 

ODPOWIEDŹ

 

 

 

SKLEP ZIELARSKI

 

ZAPYTANIE

 

ODPOWIEDŹ

Powrót do strony głównej »